Close

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen é-sano B.V.B.A, Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels en zijn klanten via de online shop www.esanico.be (https://www.esanico.be/).

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden. 

CONSUMENT

Dit is iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

1.Identificatie van de onderneming

É-Sano B.V.B.A.

Potterstraat 167

9170 Sint Pauwels (België)

RPR Dendermonde

KBO: 0829.258.542

Tel. 03/711 00 14

E-mail: contact@esanico.be

2. Algemene voorwaarden en voorwaarden internetverkoop

1. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.

2. Beding van eigendomsbehoud. De verkoper behoudt zich de volle eigendom voor alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele som.

3. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en kunnen bij niet-naleveing door de verkoper in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 1 maand, te tellen vanaf de datum van offerte.

5. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk andersluitende vermelding. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand.

6. Tentitel van forfaitair schadebeding is in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het totaal factuurbedrag met een minimumbedrag van 40€ per factuur.

7. In geval van geschillen geldt alleen het Belgische recht en is enkel de rechtbank van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

8. Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door É-Sano B.V.B.A. aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. É-Sano B.V.B.A. kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op reeds afgesloten contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

9. É-Sano B.V.B.A. is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal, zijnde Nederlands, niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

10. Alle producten die via de esanico webwinkel worden aangeboden, worden altijd ter goeder trouw én zo correct en gedetailleerd mogelijk beschreven. De afbeeldingen en omschrijvingen die op de webwinkel staan, hebben geen enkele contractuele waarde.

3. Herroepingsrecht

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.esanico.be terug te vinden is, betreft een verkoopsaanbod. De eventuele navolgende verkoop komt tot stand door de bestelling te plaatsen op onze website. É-Sano B.V.B.A. behoudt zich evenwel het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u per mail of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

De consument dient de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon terug te sturen onder verantwoordelijkheid van de consument naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels. De consument dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en).

De consument kan de goederen ook zelf terug brengen naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Esano bvba de betaalde sommen terugstorten. Vermeld uw banknummer in een mail naar contact@esanico.be.

Uitzonderingen:

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

• Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen
• Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
• Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend)
• Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden
• Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
• Op maat gemaakte of speciaal voor de klant bestelde artikelen die niet tot ons stockgamma behoren

4.Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn BTW en andere prijselementen inbegrepen. Deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. 

6. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

- rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) met de volgende betaalkaarten - betaalmogelijkheden:
VISA/MASTERCARD/MAESTRO/BANCONTACT/iDEAL/KBC betaalknop

- via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer:
BE04 7370 3146 5631 (BIC KREDBEBB)

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 8 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn wordt  de bestelling geannuleerd. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling.

7. Levering en installatie

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering en hoeft dus aanwezig te zijn op dag van levering.

De producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke koerierdiensten of door een vervoerder. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde producten uitsluitend op de consument overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Pas daarna wordt de levering uitgevoerd.

Voor nationale verzendingen binnen België wordt voor bestellingen onder de 125 euro verzendingskosten aangerekend. Deze bedragen 5.99 euro (BTW inclusief). De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. 

8. Afhaling

Bij afhaling dient de klant een afspraak te maken via mail naar contact@esanico.be of telefonisch op het nummer 03 711 00 14. Daarnaast dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan É-Sano B.V.B.A. vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.


Close