Close

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon, hierna de ‘consument’ of ‘klant’ genoemd, via de website https://www.esanico.be, hierna Esanico genoemd, beheerd door é-sano bv met maatschappelijke zetel te Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden. Het feit dat de consument onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord of een wijziging van huidige algemene voorwaarden of specifieke voorwaarden zijn alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Esanico en de klant onderworpen aan de algemene voorwaarden zoals hierna bepaald, zelfs al worden deze niet vermeld op navolgende contractdocumenten en zelfs al wijken deze af van eerdere algemene voorwaarden. De klant bevestigt de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten met é-sano bv te aanvaarden door het enkele feit van (schriftelijke of elektronische) ontvangst van deze voorwaarden (of de hyperlink) naar aanleiding van de ontvangst van een offerte, het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur dan wel een levering. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze algemene verkoopvoorwaarden. (Bijzondere) aankoopvoorwaarden van de klant kunnen nooit stilzwijgend worden aanvaard.

CONSUMENT

Dit is iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

1.Identificatie van de onderneming

É-sano bv. in naam van esanico.be

Potterstraat 167
9170 Sint Pauwels (België)

RPR Dendermonde
Ondernemingsnummer: BE0829.258.542

Email: contact@esanico.be

2. Algemene voorwaarden en voorwaarden internetverkoop

1.- Esanico werkt enkel met voorafbetaling alvorens over te gaan tot bestelling en levering van de goederen. Het niet ontvangen van de desbetreffende betaling betekent dat de verkoopovereenkomst niet gesloten is. Tenzij anders schriftelijk is bevestigd door Esanico worden hierop geen uitzondering gemaakt.

2.- In geval van uitzonderlijk overeengekomen betaling na levering worden duidelijk de betalingscondities meegedeeld en moeten deze schriftelijk aanvaard worden door de consument. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen bij contante betaling of 10 dagen na vervaldatum factuur loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand.
Als forfaitair schadebeding is in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het totaal factuurbedrag met een minimumbedrag van 40€ per factuur.
Met uitzondering van protest via aangetekend schrijven binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.

3.- Alle offertes worden opgemaakt op basis van de informatie verstrekt door de klant. Ze zijn vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van Esanico, en zij blijven geldig vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van opstelling ervan, onder voorbehoud van latere wijziging van de prijs. Esanico behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen indien de marktomstandigheden wijzigen of indien de leverancier van Esanico een prijsstijging doorvoert.
De prijzen zullen gehandhaafd worden voor een geplande levering binnen 1 maand na bestelling van de offerte. Na deze periode behouden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de verhogingen van de leveranciers.
De bestellingen van klanten worden slechts als definitief beschouwd na aanvaarding van Esanico.

4.- De opgegeven leveringstermijn, zelfs ingeval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend en louter indicatief. Leveringstermijnen worden steeds te goeder trouw en ten titel van inlichting aan de consument meegedeeld door Esanico maar hebben geen contractuele noch juridische waarde. Vertraging bij levering of niet-naleving van de opgegeven leveringstermijn kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding. Esanico streeft ernaar de klant steeds zorgvuldig in te lichten over de staat van de bestelling.

5.- De eigendom van een goed gaat pas op de consument over nadat deze de betaling die ervoor verschuldigd is volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. Esanico behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. Esanico wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De consument verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling.

6.- In geval van geschillen geldt alleen het Belgische recht en is enkel de rechtbank van het arrondissement Dendermonde bevoegd. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

7.- De online catalogus van de Esanico webwinkel werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat de aangeboden informatie (afbeeldingen, omschrijvingen, artikelnummers, …) onvolledig, foutief of verouderd is. Kennelijke vergissingen of fouten gepubliceerd in de webwinkel van Esanico hebben geen bindende waarde, noch geven recht tot het vragen van een schadevergoeding. Esanico is dus in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Esanico is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

8.- Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Esanico. Esanico kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
Esanico heeft steeds het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden wanneer een bepaald product niet meer leverbaar of beschikbaar is.

9.- De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. De klant aanvaardt dat een groot deel van de communicatie via e-mail en telefoon zal gebeuren. De klant is dan ook gehouden een telefoonnummer op te geven waarop hij gemakkelijk bereikbaar is, een geldig e-mailadres op te geven en zijn e-mails regelmatig te lezen. Tevens draagt de klant er zorg voor dat de e-mails van Esanico niet als spam behandeld worden. De e-mails zullen dezelfde bewijskracht hebben als een met de hand ondertekend document.

10.- De catalogus met producten en hun omschrijving die op de webwinkel van Esanico terug te vinden is, betreft een verkoopsaanbod. De eventuele navolgende verkoop komt tot stand door de bestelling te plaatsen in de webwinkel van Esanico. Esanico behoudt zich evenwel het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

3. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten (B2C). Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen (B2B).

De consument heeft het recht aan Esanico mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete of opgave van motief, dit steeds binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u eerst per mail of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht stuurt Esanico een bevestigingsmail met bijhorende instructies (retouradres, referentie, openingsuren, …). Het niet eerst schriftelijk melden van de uitoefening van het herroepingsrecht of het niet afwachten van de noodzakelijke instructies door Esanico kunnen wij geen correcte afhandeling van de retourprocedure garanderen.

De consument dient de goederen niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur onder verantwoordelijkheid van de consument terug te sturen naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België. De consument dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en). De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor het transport dat gebruikt wordt om de goederen retour te zenden. Esanico kan nooit verantwoordelijk geacht worden voor eventueel verlies of schade tijdens het door de consument georganiseerde transport.

De consument kan de goederen ook zelf terugbrengen naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België of naar een ander door Esanico doorgegeven adres.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan Esanico hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het goed.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal é-sano bv de betaalde sommen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde waardevermindering) terugstorten via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop. Er wordt echter geen cash geld teruggegeven.

Uitzonderingen

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden en hebben dus geen herroepingsrecht:

  •        Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen
  •        Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
  •        Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend)
  •        Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden
  •        Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
  •        Op maat gemaakte of speciaal voor de klant bestelde artikelen die niet tot ons stockgamma behoren

De consument wordt voor de verkoopovereenkomst steeds op de hoogte gebracht wanneer het herroepingsrecht niet geldt.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn btw, recupelbijdrage en andere taksen en bijdragen inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen.

Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. De prijzen zullen gehandhaafd worden voor een geplande levering binnen 1 maand na bestelling. Na deze periode behouden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de verhogingen van de leveranciers of gewijzigde marktomstandigheden.
Deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

  • rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) met de volgende betaalkaarten - betaalmogelijkheden: VISA/MASTERCARD/MAESTRO/BANCONTACT/iDEAL/KBC betaalknop
  • via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer: BE04 7370 3146 5631 (BIC KREDBEBB)

In dit laatste geval wordt aan de bestelling gedurende 5 kalenderdagen de status "in afwachting van betaling" gegeven. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren. Een ontvangst van betaling na 5 kalenderdagen geeft aan de consument geen vrijwaarding van eventuele prijsstijgingen. In dergelijke situatie kan de klant kiezen om ofwel de meerprijs te betalen of de bestelling te annuleren. Het betaalde bedrag zal door Esanico op hetzelfde rekeningnummer teruggestort worden. De aangekochte goederen worden in afwachting van betaling niet gereserveerd.

De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling.

7. Levering

De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke koerierdiensten of door een externe vervoerder. Levering wordt enkel uitgevoerd na volledige betaling van de goederen alsook de bijhorende verzendingskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

De consument wordt alvorens de aankoop af te ronden duidelijk geïnformeerd over de verschillende leveringsmogelijkheden en hun bijhorende kostprijs.

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering en hoeft dus aanwezig te zijn op dag van levering.

Indien op het leveringsadres niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij levering, kan de consument op eigen verantwoordelijkheid kiezen om de goederen achter te laten op het gekende leveringsadres. De levering wordt in dat geval verondersteld conform te zijn met de bestelling of met de vooraf door Esanico schriftelijk gecommuniceerde inhoud van levering. Gelet op de overdracht van risico is de klant als enige verantwoordelijk voor de bewaring van de goederen. De levering geschiedt op de door de consument doorgegeven veilige plaats. Esanico kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor diefstal, beschadiging of verlies van achtergelaten goederen bij niet-aanwezigheid van de consument.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Esanico binnen een termijn van 48 uur. Bij meldingen na het verstrijken van deze termijn kan Esanico niet meer garanderen dat hier gevolg aan gegeven kan worden. Beschadigingen of tekortkomingen moeten steeds per e-mail gecommuniceerd worden met bijhorende fotomateriaal en factuur van bestelling en/of leveringsbon.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Wanneer de klant een eigen transport organiseert en dus niet gebruik maakt van de door Esanico voorgestelde leveringsmogelijkheden, gaat het risico echter al over op de klant bij levering/afhaling aan/door de vervoerder. Esanico is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de goederen door een vervoerder die niet door Esanico werd voorgesteld.

Leveringen worden steeds uitgevoerd tot aan de eerste deur. Het uitpakken, verplaatsen/tillen binnen de woning of het installeren van de goederen behoren niet tot de taken van de vervoerders. De consument heeft niet het recht om dergelijke handelingen door Esanico bij levering uitgevoerd moeten worden.
Indien er geen toegankelijke weg aanwezig is tot aan de eerste deur van het leveringsadres, zullen de goederen geleverd worden aan het einde van de desbetreffende toegankelijke weg. De klant is in dat geval verantwoordelijk voor het verdere transport tot aan zijn woning. De consument heeft geen recht om hiervoor een vergoeding aan Esanico te vragen.
De consument moet Esanico steeds inlichten over eventuele moeilijkheden die kunnen voorvallen tijdens de levering. Esanico kan afgaand op deze informatie de verkoopovereenkomst ontbinden indien een correcte en veilige levering niet gegarandeerd kan worden.

8. Afhaling

Afhaling is niet mogelijk.

9. Overmacht

Esanico is van haar verplichtingen ontheven voor zover en zolang de uitvoering ervan door overmacht onmogelijk wordt gemaakt.

Voor de toepassing van deze clausule wordt o.a. als overmacht beschouwd:
storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, staking, brand, energiebeperking, overstroming, waterschade, uitzonderlijke zware regen- of sneeuwval of stormen of elke andere natuurramp, staking of schorsing van de levering door de leverancier(s) van Esanico, epidemie en hun bijhorend personeelstekort, schaarste aan primaire grondstoffen met bijhorende productieachterstand en vertraging, …
En meer algemeen: alle omstandigheden los van de wil van Esanico die hen belet de verplichtingen na te komen.

Esanico is ook bevrijd van elke aansprakelijkheid ingeval van overmacht.

10. Persoonsgegevens

Esanico zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Esanico neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

11. Garantie

De garantie die Esanico biedt, blijft beperkt tot de wettelijke garantie met betrekking tot de verkopen aan consumenten. De wettelijke garantie bedraagt twee (2) jaar.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

Op grond van de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Esanico - Esano bvba en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Esanico - Esano bvba. De consument dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en) die behoren tot het garantiedossier.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant ons zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld per mail, weliswaar binnen de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiks- en installatie voorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Esanico.be (é-sano bv.) klantendienst – gewijzigd op 18-03-2022

Wij zijn per mail bereikbaar op contact@esanico.be. U kunt ons ook steeds op de hoogte brengen per post op volgend adres: Esano bvba Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België.


Close