Close

Deze website van É-Sano B.V.B.A. dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. É-Sano B.V.B.A. besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media  waarnaar door middel van hyperlinks of andere manieren naar verwezen wordt. É-Sano B.V.B.A. behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. De website van É-Sano B.V.B.A. behelst generlei aanbod van É-Sano B.V.B.A. aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan É-Sano B.V.B.A., tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het louter inloggen op deze website van É-Sano B.V.B.A., noch door het louter op een anders wijze gebruikmaken van deze website van É-Sano B.V.B.A. ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met É-Sano B.V.B.A. É-Sano B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. É-Sano B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van É-Sano B.V.B.A. of op een andere wijze gebruikmaakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien. De website van É-Sano B.V.B.A., is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van É-Sano B.V.B.A.. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en (vermeend) nalaten van É-Sano B.V.B.A. in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch Recht.


Close